Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Care Associates Nederland

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Care Associates Nederland, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan een opdrachtgever levert.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2 Aanbiedingen
De door Care Associates Nederland uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Care Associates Nederland op de volgende momenten haar tarieven aanpassen:
a. Jaarlijks per 1 oktober;
b. In geval van promotie van een medewerker van Care Associates Nederland, betrokken bij de uitvoering van de opdracht;
c. Op enig ander moment, indien omstandigheden dit in de visie van Care Associates Nederland noodzakelijk maken, ingaande een maand nadat de aanpassing aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt.
Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Care Associates Nederland aangekondigde verhoging zoals beschreven in art 3, lid 2 onder a-c is zij binnen vijf werkdagen nadat de aanpassing aan opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden.
3.3 Care Associates Nederland factureert tweewekelijks op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is twee weken na factuurdatum.
3.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.
3.5 Wachttijden in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen en/of verstrekken van informatie door het management of medewerkers van opdrachtgever kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4 Vertrouwelijke informatie
4.1 Partijen staan er voor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
4.2 Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Care Associates Nederland verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.
4.3 Care Associates Nederland behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

5 Overname van personeel
Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.

6 Intellectuele eigendom
6.1 Tenzij anders is overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de door Care Associates Nederland voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, bij Care Associates Nederland of haar licentiegevers.
6.2 Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door Care Associates Nederland specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.
6.3 Care Associates Nederland zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Care Associates Nederland zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Care Associates Nederland onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Care Associates Nederland. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Care Associates Nederland verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
6.4 Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat de door Care Associates Nederland ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Care Associates Nederland een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Care Associates Nederland het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige producten ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan wel vrijwaringverplichting van Care Associates Nederland, wegens schending van intellectuele of industriële eigendom van derden, is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Care Associates Nederland voor inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van de geleverde producten (i) in een niet door Care Associates Nederland gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Care Associates Nederland geleverde of verstrekte zaken of producten of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.

7. Producten van derden
7.1 Indien en voor zover Care Associates Nederland producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling aan het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Care Associates Nederland zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
7.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en Care Associates Nederland om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
7.3 De aansprakelijkheid van Care Associates Nederland voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, hiervan blijven alle door Care Associates Nederland aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van Care Associates Nederland totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van Care Associates Nederland wegens niet nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever volledig heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door Care Associates Nederland gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij Care Associates Nederland berusten.

9 Medewerking door opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal Care Associates Nederland tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatie technologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van Care Associates Nederland worden verricht, verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan de medewerker(s) van Care Associates Nederland, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.
9.3 Opdrachtgever zal Care Associates Nederland vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Care Associates Nederland daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Care Associates Nederland voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de software en andere door Care Associates Nederland geleverde diensten, alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

10 Leveringstermijnen
Alle door Care Associates Nederland genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt Care Associates Nederland niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Care Associates Nederland en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen door wachttijden als bedoeld in artikel 3.5 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan Care Associates Nederland nimmer worden aangesproken.

11 Adviezen
Indien de werkzaamheden van Care Associates Nederland (mede) bestaan uit het geven van advies aan opdrachtgever, zal Care Associates Nederland opdrachtgever naar het beste vermogen adviseren. Adviezen van Care Associates Nederland voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig bureau mag stellen. Care Associates Nederland garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.

12 Beëindiging
12.1 Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtige. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden.
12.2 Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan zijn niet tussentijds opzegbaar.
12.3 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.
12.4 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 12.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalings-verplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Care Associates Nederland ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Care Associates Nederland voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
12.5 Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen:
a. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken;
b. De wederpartij heeft surseance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surseance van betaling verleend;
c. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken;
d. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan, ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
e. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
f. De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet.
In deze gevallen zijn de vorderingen van Care Associates Nederland onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
12.6 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.

13 Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van Care Associates Nederland onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door Care Associates Nederland te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). lndien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door Care Associates Nederland te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totaalvergoeding voor directe schade meer dan € 500.000.
13.2 De totale aansprakelijkheid van Care Associates Nederland voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot € 500.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.
13.3 Care Associates Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Care Associates Nederland meldt.

14 Overmacht
14.1 In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
14.2 Duurt de overmacht situatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht situatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

15 Geschillen
Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Klachten
16.1 Klachten ten aanzien van de uitvoering van opdrachten kunnen tot twee weken na het ontstaan van de klacht, schriftelijk worden gemeld bij de directie van Care Associates Nederland.
16.2 Schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de directie en hierop wordt schriftelijk gecorrespondeerd binnen een termijn van zes weken.